آخرین اخبار : 

جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی

قوانین مالیاتی پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر : به ازای هرماه 2/5 درصد مالیات عدم تسلیم اظهارنامه برای مشمولین بند های (الف) و (ب) ماده 95 ق.م.م : معادل 40 درصد مالیات متعلق (غیر قابل بخشودگی ) جریمه عدم تسلیم اظهارنامه برای مشمولین بند (ج) ماده 95 ق.م.م : معادل 10 درصد مالیات متعلق جریمه مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند لیکن ...

جریمه عدم ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در مهلت تعیین شده

جریمه عدم ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در مهلت تعیین شده   : محرومیت از معافیت های مقرر در قانون برای سال مربوط و محرومیت از بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم

جریمه عدم استفاده از سامانه صندوق فروش در هر سال برای مشاغلی که فراخوان گردیده اند

جریمه عدم استفاده از سامانه صندوق فروش در هر سال برای مشاغلی که فراخوان گردیده اند   : محرومیت از معافیت های مقرر در قانون برای سال مربوط

جریمه عدم ارائه فهرست معاملات فصلی برای مشموین بند های (الف ) و (ب ) ماده ۹۵ ق.م.م

جریمه عدم ارائه فهرست معاملات فصلی برای مشموین بند های (الف ) و (ب ) ماده 95 ق.م.م   :   1درصد معاملات

جریمه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله ، حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود برای مشمولین بند های (الف )و (ب ) ماده ۹۵ ق.م.م

جریمه عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله ، حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود برای مشمولین بند های (الف )و (ب ) ماده 95 ق.م.م   : 10 درصد مبلغ مورد معامله

جریمه عدم اعلام کتبی شروع فعالیت به اداره امور مالیاتی محل ، ظرف مدت چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت

جریمه عدم اعلام کتبی شروع فعالیت به اداره امور مالیاتی محل ، ظرف مدت چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت : 10 درصد مالیات قطعی و محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی

جریمه عد م ارسال صورت یا فهرست یا قرارداد پیمانکاری

جریمه عد م ارسال صورت یا فهرست یا قرارداد پیمانکاری   : 1درصد مبلغ کل قرارداد

جریمه عدم پرداخت مالیات تکلیفی ظرف مهلت مقرر

جریمه عدم پرداخت مالیات تکلیفی ظرف مهلت مقرر :  20 درصد مالیات مالیات پرداخت نشده

جریمه عدم تسلیم حقوق ظرف مهلت مقرر

جریمه عدم تسلیم حقوق ظرف مهلت مقرر :   2 درصد حقوق پرداختی

جریمه رد دفتر

جریمه رد دفتر : 10 درصد مالیات