پاور پوینت دروس تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر حمیدرضا وکیلی فرد

 

دانلود رایگان دروس تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر حمیدرضا وکیلی فرد 

دانلود رایگان فصل 12 تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر حمیدرضا وکیلی فرد  دانلود

دانلود رایگان فصل 14 تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر حمیدرضا وکیلی فرد   دانلود

دانلود رایگان فصل 15تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر حمیدرضا وکیلی فرد  دانلود

دانلود رایگان فصل 17 تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر حمیدرضا وکیلی فرد  دانلود

دانلود رایگان فصل 18 تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر حمیدرضا وکیلی فر   دانلود

دانلود رایگان فصل 20 تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر حمیدرضا وکیلی فر  دانلود