پاسخ سوالات کتاب تتوری حسابداری دکتر رضا شباهنگ

حل سوالات کتاب تئوری حسابداری دکتر رضا شباهنگ

 

پاسخ سوالات  تئوری حسابداری

فصل اول
پاسخ سوال 1 : واقعيت عبارت است از آنچه هست ؛ حقيقت عبارت است از آنچه بايد باشد.حسابداری واقعیت و تئوری حسابداری حقیقت است .
پاسخ سوال (2) : صفحه 3 پارگراف آخر
پاسخ سوال (3) : صفحه 6 پارگراف آخر
پاسخ سوال (4) : صفحه 6 پارگراف دوم که با مثال شروع شده .
پاسخ سوال (5) : صفحه 6 پارگراف چهارم
پاسخ سوال (6) : نسبی البته در حسابداری از مقیاس نسبی استفاده میشود.
پاسخ سوال (7) : ص 8 پ آخر و ص9 پ اول
پاسخ سوال (8) : صفحه 8 پارگراف سوم –بله- که با 2 مثال توضیح داده.
پاسخ سوال (9) : صفحه 2 پارگراف آخر
پاسخ سوال (11) : صفحه 12 پارگراف چهارم

 

فصل ششم
سوال1- صفحه121 پاراگراف اخر
سوال ۲: صفحه 135 پارگراف سوم (زیر تیتر اطلاعات حسابداری و اعتباردهندگان)
سوال3- صفحه120 پاراگراف 3
سوال4- صفحه120 پاراگراف 4
سوال5- صفحه122 پاراگراف اول
سوال8- صفحه125 موارد1و2
سوال9- صفحه130( قسمت سایر تحقیقات درباره…)
سوال10- صفحه131 موارد5-1
سوال11- صفحه126 پاراگراف اخر خط2{به قسمت دوم سوال پاسخ داده نشده}
سوال12- صفحه128 پاراگراف 2
سوال13- صفحه130پاراگراف 2 خط6(بنابراین…)
سوال ۱۴ : صفحه 132 پارگراف دوم (چون اینگونه تحقیقات برای ارزیابی نتایج اقتصادی روشهای حسابداری و آثار آن بر قیمت اوراق بهادار می باشدنه روشها و استاندارها)
سوال19- صفحه134 پاراگراف 2
سوال20- صفحه137 پاراگراف 2