نمونه سوالات تصمیم گیری در مسائل مالی

چت روم نمونه سوالات

نمونه سوالات تصمیم گیری در مسائل مالی

با سلام و احترام.ادانشجویان عزیز نمونه سوالات مربوط به این درس رو با ذکر فصل مربوطه و پاسخ سوال در قسمت زیر وارد کنید تا دوستانتان هم استفاده کنن.

 

سوالات تشریحی:
1-مزایاومعایب تامین¬مالی بلندمدت رانام ببرید؟
مزایا:1-هزینه بهره¬دهی،هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد.2- بازپرداخت بدهی دردوران تورمی ارزانترتمام خواهد شد.3- برنامه¬ریزی وکنترل شرکت به واسطه تامین¬مالی بلندمدت مناسب¬تراست.4- بااعمال شرط بازخریددرقرارداد، تامین¬مالی شرکت انعطاف¬پذیرترمی¬شود. باچنین شرطی شرکت می¬تواندتا قبل از سررسید اوراق¬قرضه بدهی خودراپرداخت کند.5- بدهی بلندمدت می¬تواندثبات مالی شرکت راحفظ کندمخصوصادر شرایطی که بازارهای پولی دچاررکودگردد.
معایب:1- صرفه نظرازسودیازیان عملیات موضوع قرارداد، هزینه بهره بدهی¬هابایدپرداخت شود.2- اصل بدهی بایددرتاریخ سررسیدپرداخت شود. 3- شرایط قراردادقرضه ممکن است محدودیت¬هایی برشرکت تحمیل کند.4- به علت خطاهای پیش-بینی درعملیات موضوع قراردادتامین¬مالی، ممکن است ریسک شرکت شدیدا افزایش یابد.
2-اوراق بهادارقابل تبدیل چیست؟
اوراق¬بهادارقابل تبدیل عبارتندازیک سنداوراق¬قرضه یاسهام ممتازی که به انتخاب دارنده اوراق¬بهاداربه سهام عادی همانشرکت قابل تبدیل باشد.اوراق¬قرضه قابل تبدیل به دارنده آن،اختیارمبادله اوراق¬قرضه باتعداد معینی ازسهام شرکت رامی دهد.
3-نسبت تبدیل وقیمت تبدیل را تعریف کنید؟
نسبت تبدیل عبارت است ازتعدادسهام عادی که درهنگام واگذارکردن اوراق قابل تبدیل به شرکت، از همان شرکت دراختیاردارنده آن قرارداده می¬شود.
قیمت تبدیل عبارت است ازقیمت واقعی که برای هرسهم درزمان تبدیل پرداخت می شود.
قیمت¬تبدیل=(مبلغ¬اسمی¬اوراق¬قابل¬تبدیل)/(تعدادسهام¬دریافتی)

4-اوراق¬مشتقه راتعریف وانواع آن رانام بریدویک موردرا تشریح کنید؟
قراردادهایی که به مالک آن حق خریدیافروش یک دارایی مالی رادرزمان آینده می¬دهد. این اوراق به نرخ¬های بهره ونرخ¬های معاوضه وقیمت کالاوسایرعوامل بستگی دارندکه هدف ازانتشاراین اوراق جلوگیری ازنوسانات نامساعدونامطلوب ناشی ازعوامل خارجی می¬باشد.
انواع آن شامل:1- اختیارمعامله (Traded options) 2-قراردادهای آتی (Futures contracts) 3- قراردادهای سلف (Forward contracts) 4-سوآپ (Swaps)
قراردادهای سلف، قراردادهای¬آتی سنجیده¬ای هستندکه بانرخ¬های مبادله مشخصی صورت نمی پذیردواین قراردادهادربازارهای مبادلات ارزی درجایی که شرکت می¬خواهدخودرادربرابرنوسانات نرخ ارزپوشش دهد اقدام به خریدیافروش ارزهای¬آتی ازطریق بانک¬هامی نماید، اتفاق می¬افتد.
5-ویژگی¬های سهام ممتازرانام برده ودوموردرامختصراشرح¬دهید؟
1-تقدم دردریافت سود 2-تقدم دراموال شرکت درزمان تسویه 3-بازده ثابت 4-فقدان حق رای 5-انباشت سود 6-سررسید نامحدود
درصورت ورشکستگی شرکت وهمچنین تسویه امورشرکت، صاحبان سهام ممتاز جهت دریافت حقوق خودبین طلبکاران وصاحبان سهام عادی اولویت دارند.اولویت بندی درهنگاه تسویه شرکت بدین گونه است که دارندگان اوراق قرضه بعددارندگان سهام ممتازودرآخردارندگان سهام عادی.
بعدازاینکه شرکت هزینه های جاری، بهره وامهاومالیات خودراتادیه کردممکن است سودسهام ممتازشرکت رااعلام کند.زمانی که سودشرکت اعلام شد، سهام ممتازنسبت به سهام عادی برای دریافت سوددارای ارجحیت است البته پرداخت واقعی سودزمانی است که اولابه نفع شرکت باشدودوم اینکه ازطرف هیات مدیره شرکت اعلام وموافقت شود.
اکثرسهام ممتازدارای مهلت انقضای معینی نمی باشندودرعین حال نیزدارای شرط اختیارماننداوراق قرضه هستند.این شرط این امکان رابه شرکت می دهد که چنانچه سهام ممتاز بیش ازحدگران باشدویاسودمندنباشد آنهاراازجریان خارج کند.
سوالات تستی:
1-کدام یک از موارد زیر جزء مزایای تامین مالی بلندمدت نیست؟
الف)هزینه بهره دهی هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد.
ب)بازپرداخت بدهی در دوران تورمی ارزانتر تمام خواهد شد.
ج) ا اعمال شرط بازخریدی درقرارداد،تامین مالی شرکت انعطاف پذیراست.
د) صرفه نظر از سود یا زیان، هزینه بهره بدهی ها باید پرداخت شود.
2-انتشار اوراق قرضه بدون وثیقه………
الف)به پشتوانه واحد تجاری است. ب)به پشتوانه دارایی های ثابت است .
ج)به پشتوانه بانک مرکزی است. د)به پشتوانه سازمان بورس است .
3-ویژگی اوراق قرضه درآمدی:
الف)پرداخت بهره الزامی نیست ب)وقتی بهره پرداخت می شود که شرکت سود داشته باشد.
ج)این اوراق فاقد ریسک ورشکستگی است. د)همه موارد.
4-نسبت تبدیل عبارت است از:
الف) تعدادسهام¬عادی که درهنگام واگذارکردن اوراق¬قابل تبدیل به شرکت، دراختیاردارنده آن قرارمی¬گیرد.
ب) تعدادسهام¬ ممتازی که درهنگام واگذارکردن اوراق¬قابل¬تبدیل به شرکت، دراختیاردارنده آن قرارداده می¬شود.
ج) تعدادگواهی سهام که درهنگام واگذارکردن اوراق¬قابل تبدیل به شرکت، دراختیاردارنده آن قرارداده می¬شود.
د)هیچکدام
5- قیمت تبدیل عبارت است از:
الف) قیمت واقعی که برای تمامی سهام عادی در زمان تبدیل پرداخت می شود.
ب) قیمت واقعی که برای تمامی سهام ممتاز در زمان تبدیل پرداخت می شود.
ج) واقعی که برای هر سهم در زمان تبدیل پرداخت می شود.
د) قیمت واقعی که برای تمامی اوراق قابل تبدیل در زمان تبدیل پرداخت می شود.
6-از ویژگی های اوراق بهادار قابل تبدیل:
الف)درج حق اختیار خرید سهام ب)کاهش هزینه های تامین مالی
ج)فروش سهام عادی به قیمت های بالاتر د)هیچکدام
7-علت استفاده شرکت از اوراق بهادار قابل تبدیل:
الف)صرف تبدیل ب) درج حق اختیار خرید سهام
ج)حمایت در مقابل تقلیل ارزش د) فروش سهام عادی به قیمت های بالاتر

 

8-انواع اوراق مشتقه شامل:
الف)اختیارات معامله ب)اوراق بدون بهره ج)اوراق با نرخ بهره شناور د)موارد 2و3
9-دلایل استفاده از گواهی سهام تضمینی:
الف)کاهش هزینه های تامین مالی ب) فروش سهام عادی به قیمت های بالاتر
ج)صرف تبدیل د)کاهش هزینه های انتشار

 

10-هنگام مذاکره برسراخذوام مهمترین مواردمذاکره بین شرکت وام¬گیرنده وموسسات وام¬دهنده چیست؟
الف)وثیقه ب)ضمانت ج)قراردادها د)ارزش ذاتی

 

پاسخ سوالات :

1- د

2-الف

3-د

4-الف

5-ج

6-الف

7-د

8-الف

9-د

10-ج