آخرین اخبار : 

میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۴

بخشنامه
۸۴ و ۸۵ م ۹۴ ۱

با عنایت به بند(الف) تبصره( ۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور،که
به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ( ۵۲ ) قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴ ، مبلغ
۱۳۸ )﷼ در سال تعیین گردیده /۰۰۰/ یکصد و سی و ھشت میلیون ( ۰۰۰
است و مازاد آن تا ھفت برابر به نرخ ده درصد( ۱۰ %) و مازاد بر این به نرخ
بیست درصد ( ۲۰ %) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاھھای
اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده( ۵) قانون
محاسبات عمومی کشور تعیین شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق
( در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاھھای اجرائی موضوع ماده ( ۵
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده( ۵) قانون محاسبات عمومی کشور
مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیاتھای مستقیم مالیات بر درآمد
حقوق کارکنان خود در سال ۱۳۹۴ را در ھر ماه با توجه به مبالغ پرداختی
یا تخصیصی تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن انجام
سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود نحوه محاسبه مالیات حقوق ۹۴
*لطفا ھرگونه ابھام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۲۵۲۴ دفتر فنی و
حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

منبع سایت سازمان امور مالیاتی

http://www.intamedia.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *