آخرین اخبار : 

معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول

معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول

درامد سالانه مشمول مالیات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کردند تا میزان معافیت مالیات بر حقوق (برای عملکرد سال ۱۳۹۳ ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال و سال  ۱۳۹۴ معادل ۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰  از پرداخت مالیات  معاف و مازاد آن به نرخ ماده ۱۳۱  ق.م.م  مشمول مالیات خواد بود .

 

نکنه ۱:  عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب عدم برخورداری از معافیت مذکور می باشد .

نکته ۲ : بر اساس تبصره ۲ ماده  ۱۱۹ قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه در طول اجرای برنامه (۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ ) تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر ، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است .

نکته ۳ : در مشارکت های مدنی ، شرکاء حداقل از دو معافیت استفاده خواهند کرد و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود .

نکته ۴  : شرکایی که رابطه زوجیت دارند به لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی می شوند و معافیت تنها به زوج تعلق می گیرد .