آخرین اخبار : 

ماده۲۷۴ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:

همانگونه که اطلاع دارید؛اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/ ۱۳۹۴ از ابتدای سال جاری لازم الاجرا گردیده است.مطابق با مفاد مواد ۲۷۴، ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون مذکور (به شرح ذیل) برخی تخلفات مالیاتی مورد جرم انگاری واقع گردیده اند.
با عنایت به لزوم برخورد جدی و قاطع با اینگونه جرایم از یک سو و حساسیت فراوان مراجع نظارتی
برون سازمانی از سوی دیگر، خواهشمنداست دستورفرمائید حسب وظایف و مسئولیتهای قانونی خود مندرج
در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ،
ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری وسایر قوانین و مقررات مربوطه مراتب اهمیت و حساسیت موضوع
را در ارتباط با اعلام جرائم مالیاتی به نحو مقتضی به کلیه همکاران و واحدهای مالیاتی اعلام نمایند.
ماده۲۷۴ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:
۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن.
۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و
وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.
۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات
مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده.
۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.
۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه¬ای
در سه¬سال متوالی.
۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره۱ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره۲ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

ماده ۲۷۵ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود :
۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی.
۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری.
تبصره ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.
ماده۲۷۶ـ چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و
مؤسسات مالی و اعتباری درارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایندو یا تخلفات صورت¬گرفته را گزارش نکنند به¬حداقل مجازات مباشرجرم محکوم می¬شوند.
مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.