دانلود دفترچه ضرایب مالیاتی سال 92

دفترچه ضرایب مالیاتی سال 92

زمانی که مالیات عملکرد شما در سال 92 علی الراس تشخیص داده میشود ضریب فروش  با توجه به نوع فعالیت از این دفترچه محاسبه میشد.بطور خلاصه با توجه به تشخیص ممیز مالیاتی بر اساس قرائن مالیاتی یک فروش برای شما درنظر گرفته شده که ممکن است از فروش ابرازی شما بیشتر باشد و مبلغ فوق طبق ضرایب مندرج در این دفترچه ضرب شده و عدد بدست آمده در واقع درامد مشمول مالیات شما میباشد که در مورد شرکت ها درامد بدست آمده ضربدر 25 درصد شده و عدد بدست آمده مالیات تعیین شده شما می باشد.

دانلود رایگان  دفترچه ضرایب  مالیاتی سال 92