آخرین اخبار : 

جریمه عدم اخذ پروانه کسب

عدم اخذ پروانه کسب از مراجع مربوط ،ظرف مدت شش ماه ، از اعلام فراخوان توسط شورای اصناف کشور و یا عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دائم :

در سال ۹۲ معادل ۵۰ درصد نرخ خای مالیاتی

در سال ۹۳ معادل ۷۵ درصد نرخ های مالیاتی

در سال ۹۴ معادل ۱۰۰ درصد نرخ های مالیاتی