آخرین اخبار : 

تعریف فرهنگ مالیاتی (امیر حسن تاجیک رئیس امور مالیاتی)

جشنواره فرهنگ مالیاتی
در حاشیه اولین جشنواره فرهنگ مالیاتی  امیر حسن تاجیک رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران ضمن تقدیر از برگزاری جشنواره فرهنگ مالیاتی اظهار امیدواری نمودند که تداوم برگزاری این جشنواره در سالهای بعد زمینه ساز پیدایش یک فرهنگ مالیاتی مطلوب در سطح کشور باشد. ایشان در ادامه ارتقا فرهنگ مالیاتی را یکی از عوامل موثر بر تمکین مالیاتی مودیان عنوان نموده و به تشریح فرهنگ مالیاتی و تاثیر آن بر نظام مالیاتی کشور پرداختند:
فرهنگ مالیاتی: فرهنگ به مجموعه ای از باورها، اعتقادات، گرایش ها، اندیشه ها، هنجارها ، ارزش ها و… اطلاق می شود. این مجموعه در داخل هر جامعه ای وجود دارد و در واقع قالب هویتی فرد و جامعه را شکل می دهد. فرهنگ مالیاتی را می توان مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل اشخاص در قبال سیستم مالیاتی دانست. این طرز تلقی به طور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد ماموران مالیاتی در بکارگیری قانون در مراجعه به مودیان مالیاتی نقش اساسی دارد. بدیهی است که فرهنگ مالیاتی متأثر از فرهنگ عمومی جامعه است و چگونگی روابط مردم یک جامعه متأثر از عوامل ایدئولوژیکی، سیاسی، اقتصادی آن جامعه است. بدیهی است سطح دانش، فرهنگ، آرمان ها ، ارزش های سیاسی و اجتماعی، عوامل مهمی هستند که فرهنگ مالیاتی را در جامعه تحت تأثیر قرار می دهند .
نظر به این که در فرآیند وصول مالیات مودیان به عنوان یکی از ارکان موثر بر نظام مالیاتی کشورها مطرح هستند لذا جلب همکاری آنها و تشویق آنان به تمکین داوطلبانه همواره به عنوان یکی از راهبردهای اصلی و نیز شرط موفقیت سازمان مالیاتی می باشد. ادبیات تمکین مالیاتی شامل ارتقاء فرهنگ مالیاتی، راههای مقابله با پدیده فرار مالیاتی اعم از عدم تمکین قانونی یا عدم تمکین غیرقانونی، کاهش هزینه های تمکین، ساده سازی نظام مالیاتی در جهت افزایش سطح تمکین، رابطه سطح تمکین مالیاتی با دیگر متغیرهای اقتصادی خرد و کلان است.بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور نشان می دهد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی های بالفعل مالیاتی شکاف قابل توجهی وجود دارد. با اتخاذ تدابیری برای اصلاح نظام مالیاتی و رفع مشکلات موجود می توان وصولی های مالیاتی را افزایش و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش داد.
در کشور ما به جهات گوناگون تاریخی و مذهبی پرداخت مالیات، با اکراه و اجبار همراه بوده است و مردم به دلایل گوناگون از مالیات می گریزند و سعی در کتمان درآمدهای خود می کنند و در اعلام به موقع آن با واحدهای مالیاتی همکاری لازم را نمی نمایند. میزان همکاری مودیان با نظام مالیاتی و تمایل آن به پرداخت مالیات به درجه رشد اجتماعی و اعتقاد مردم نسبت به رسالت این نظام بستگی دارد.
ویژگی های یک فرهنگ مالیاتی مطلوب :
فرهنگ مالیاتی هنگامی کارا است که افراد جامعه را ملزم به رعایت موارد ذیل نمایند:
۱- نسبت به کلیه درآمدها و دارایی هایی که مشمول مالیات می شوند مالیات خود را پرداخت نمایند.
۲- هرگاه شروع به فعالیت کسبی می نمایند به اداره مالیات گزارش بدهند.
۳- وظایف خود را در قبال نظام مالیاتی به نحو احسن انجام دهند.
۴- کتمان درآمد نکنند.
۵- در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس درآمدها و هزینه های واقعی تنظیم و به حوزه مالیاتی تحویل دهند.
۶- مالیات خود را در موعد قانونی پرداخت نمایند.
۷- با ادارات امور مالیاتی در تشخیص مالیات همکاری نمایند.
۸- در مقابل دولت نیز باید به وظایف خود در قبال مودیان پایبند باشد