آخرین اخبار : 

اعلام حدنصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۵

اعلام حدنصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۵

بر اساس تصویب نامه ۱۵۱۸۵/ت۵۳۰۵۷ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ هبات محترم وزیران در اجرای ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۴۲ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) راجع به حد نصاب برای معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال ۱۳۹۵، نصاب معاملات کوچک تا سقف دویست میلیون (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال می باشد که مأخذ مذکور می تواند در هنگام انجام تکالیف مقرر در مصوبه ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ موضوع آیین نامه تبصره(۳) ماده(۱۶۹)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مد نظر قرار گیرد.

منبع :سایت سازمان امور  مالیاتی کشور

http://ttms11.tax.gov.ir/t6/ShowNews.aspx?Code=200