آخرین اخبار : 

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی مکانیزه و دستی

دانلود متن زیر

 

صفحه ۱
بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی )مکانیزه( و دستی و نمونه «
اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ اصلاحی مصوب
» ۳۱۵۴/۴/۱۳ قانون مالیات های مستقیم
فصل اول- تعاریف
ماده ۳- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند:
سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۶۶۱۱ و اصلاحیه های بعدی آن.
دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعای ت اص ول و و واب
مربوط به تنظ یم دف اتر تر اری موو ون ق انون تر ارت، اص ول و و واب و اس تانداردها ی حس ابدار ی، در آن ثب ت
می گردد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی )مکانیزه- الکترونیکی( باشد.
دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحس سرفص ل ی ا کدگ ذار ی حس اب ه ا در
صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورتهای م الی زز از آن امک ان ذ ذ یر باش د . دفت ر م ذکور
می تواند بصورت دستی یا ماشینی )مکانیزه- الکترونیکی( باشد.
دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون هائی برای سرفصل حسابهای متف اوت باش د، ب ه ور ی ک ه
اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر بق اصول و وواب و استانداردهای حس ابدار ی، بتوانن د
نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورتهای مالی زز تهیه نمایند.
دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی )مکانیزه- الکترونیکی( که برای تفکیک و مرزا ساختن هر یک از حسابهای
دفتر کل برحس مقتضیات و شرای حساب ممکن است نگهداری ش ود . ک ارت ه ا ی حس اب در حک م دف اتر مع ین
است.
سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها ب ه عن وان دف اتر م ورد
استفاده قرار می گیرند.
اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی فرم ی اس ت ب ه منظ ور اظه ار درآم دها ، هزین ه ه ا ، دارای ی ه ا ، ب ده ی ه ا ، س رمایه،
معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین ا لاعات هویتی و مکانی حس مورد ک ه ب رای
صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی مووون قانون مالیات های مستقیم، بر حس ن ون و حر م فعالی ت اش خاص م ذکور
مطابق نمونه هایی که توس سازمان، تهیه و اعلا می شود.
صفحه ۲
سند حسابداری: فرمی است کاغذی یا ماشینی )مکانیزه- الکترونیکی( که یک یا چن د روی داد م الی و محاس باتی ب ق
اصول و وواب حسابداری در آن ثبت و حاوی ترزیه حسابها و توویحات مربوط، متکی ب ه م دارب ب وده و ب ا تأیی د
اشخاص مراز، قابل ثبت در دفاتر می باشد.
مدارک حساب: عبارت از مستنداتی است )دستی یا ماشینی )مکانیزه- الکترونیکی( که بیانگر وقون یک یا چند فعالی ت
یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد.
صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است که در موارد فروش کاز یا ارائه خ دمات بص ورت دس تی ب ا
شماره سریال چاذی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توس س امانه ص ندوف ف روش )ص ندوف ماش ینی
)مکانیزه( فروش( صادر می گردد.
سامانه صندوق فروش )صندوق ماشینی )مکانیزه( فروش(: ذایانه ای است شامل سخت افزار و نر افزار با امکان
اتصال به سامانه سازمان، که قابلیت زز از قبیل، ثبت خرید و فروش کاز و خدمات و هزینه ها را حس نون و اندازه
فعالیت واحد کس و کار دارد.
مصرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کاز و خدمات را متناس با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از
آن برای عروه کازها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
فصل دوم- گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل
ماده ۲- صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نون و یا حرم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:
-۶ گروه اول
-۲ گروه دوم
-۶ گروه سوم
الف- حجم فعالیت:
گروه
شرح
اول
مرمون مبلغ فروش کاز و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده )قبل از کسر معافیت( بق آخرین برگ مالیات قطعی
)مرمون اصلی و متمم( عملکرد سال ۶۶۳۶ و به بعد که تا تاریخ ذایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدا بیشتر از مبلغ
سی میلیارد ریال باشد.
دوم
مرمون مبلغ فروش کاز و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده )قبل از کسر معافیت( بق آخرین برگ مالیات قطعی
)مرمون اصلی و متمم( عملکرد سال ۶۶۳۶ و به بعد که تا تاریخ ذایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدا بیشتر از مبلغ ده
میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد
سوم
مودیانیکه در گروه های اول و دو قرار نمی گیرند، جز گروه سو محسوب می شوند.
تبصره ۱- در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، ۰۵ % مبالغ تعیین شده ملاب عمل می باشد.
تبصره ۲- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کاز و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاب عمل می باشد.
تبصره ۳- مرمون مبلغ فروش کاز و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدی در سال قبل می باشد.
صفحه ۳
ب- نوع فعالیت:
اشخاص ذیل فارغ از حرم فعالیت مووون بند الف فوف از لحاظ انرا تکالیف مووون این آیین نامه جزء مؤدیان گروه اول
محسوب می شوند.
-۶ دارندگان کارت بازرگانی )واردکنندگان و صادرکنندگان(؛
-۲ ص احبان کارخان ه ه ا و واح دهای تولی دی و به ره ب رداران مع ادن دارای ج واز تأس ی و ذروان ه
بهره برداری از وزارتخانه ذی رب ؛
-۶ صاحبان هتل های سه ستاره و بازتر؛
-۴ صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلنیک های تخصصی؛
-۰ صاحبان مشاغل صرافی؛
-۱ فروشگاه های زنریره ایی دارای مروز فعالیت از وزارتخانه ذی رب ؛
تبصره ۳- مؤدیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انرا تکالیف ق انونی در بق ات ذ ایین ت ر ق رار
نخواهند گرفت.
تبصره ۲- در دو سال اول شرون فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مؤدیانی که بر اساس نون فعالیت در گروه اول قرار
می گیرند، انتخاب گروه و انرا تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مؤدی خواهد بود.
تبصره ۱- صاحبان مشاغلی که در گروه های دو یا سو قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انرا تکالیف
گروه بازتر اقدا نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.
فصل سوم – اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن
ماده ۱- فر اظهارنامه های مالیاتی برای صاحبان مشاغل مووون این آیین نامه برای هر یک از گروه های اول، دو و سو
باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
گروه اول:
-۶ ا لاعات هویتی:
۶-۶ – ا لاعات هویتی و مکانی.
۶-۲ -مروزهای فعالیت اقتصادی.
-۲ درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق.
-۶ موجودی مواد و کاز در اول و ذایان دوره.
-۴ واردات و صادرات کازهاو خدمات.
-۰ صورت حساب سود و زیان.
-۱ ترازنامه.
صفحه ۴
-۷ ا لاعات شرکاء.
-۸ ا لاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی.
گروه دوم:
-۶ ا لاعات هویتی:
-۶-۶ ا لاعات هویتی و مکانی.
-۶-۲ مروزهای فعالیت اقتصادی.
-۲ درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق.
-۶ موجودی مواد و کاز در اول و ذایان دوره.
-۴ صورت درآمد و هزینه )ا لاعات خرید و فروش کاز و خدمات و هزینه های مربوط(.
-۰ ا لاعات اموال و داراییها مربوط به فعالیت شغلی.
-۱ ا لاعات شرکاء.
-۷ ا لاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی.
گروه سوم:
-۶ ا لاعات هویتی:
-۶-۶ ا لاعات هویتی و مکانی.
-۶-۲ مروزهای فعالیت اقتصادی.
-۲ درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق.
-۲-۶ خلاصه درآمد و هزینه )ا لاعات خرید و فروش کاز و خدمات و هزینه های مربوط(.
-۲-۲ ا لاعات شرکاء.
-۲-۶ ا لاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی.
تبصره: در مواردی که هر یک از اقلا ا لاعاتی فر اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هر یک از مودیان فاقد
موووعیت باشد، عد تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد.
ماده ۴- مودیان مووون این آیین نامه مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی )بصورت انفرادی یا
مشارکت( در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از ریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند
در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد.
تبصره: تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده ۶۷۸ قانون مورد ذذیرش می باشد.
صفحه ۵
فصل چهارم- مشخصات دفاتر:
ماده ۹- انوان دفاتر مووون این آیین نامه عبارتنداز:
-۶ دفتر روزنامه.
-۲ دفترکل.
-۶ دفتر روزنامه و کل مشترب.
-۴ دفتر معین.
-۰ سایر دفاتر.
فصل پنجم- تکالیف مؤدیان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک
ماده ۶- مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک:
الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگه داری دف اتر روزنام ه و ک ل ی ا
سایر دفاترحس مورد دستی یا ماشینی )مکانیزه- الکترونیکی( متکی به اسناد و مدارب با رعایت موارد زیر می باشند:
-۱ رویدادهای مالی باید براساس اس تانداردهای حس ابداری و روزان ه ب ه ترتی ت اریخ وق ون در دفت ر روزنام ه ثب ت و
حداکثر تا ذانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.
-۲ مؤدیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فق از دفاتری ک ه ی س ال مالی اتی قب ل
نزد مراجع قانونی ذی رب ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در ه ر س ال ب رای ثب ت
عملیات مالی مودیان تا ذایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مراز به استفاده از دفاتر ثبت شده ی همان سال می باشند.
-۳ مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی )نر افزار( جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از
نر افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی ها، معیارها و وواب اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان
موظف است ویژگی ها، معیارها و ووابطی که نر افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.
۶۶۳۰ ( مراز /۶/ -۶-۶ استفاده از نر افزارهای قبلی تا مدت سه سال ذ از زز ازجرا شدن اصلاحیه قانون ) ۶
خواهد بود. استفاده از نر افزارهای مذکور بعد از مهلت فوف الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی ها، معیارها و
وواب اعلامی از سوی سازمان است.
مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نر افزار مورد استفاده با ویژگی ها، معیارها و وواب اعلامی از سوی سازمان،
حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا ذانزدهم
ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.
در اجرای این بند، سازمان می تواند به منظور بررسی انرا وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص
حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.
-۴ نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مراز است.
صفحه ۶
-۵ اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی رب در صورت
احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.
-۶ نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است )مانند مواد گرافیت( در دفاتر دستی ممنون است.
-۷ دفاتر و اسناد حسابداری می بایست بر اساس واحد ذول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.
-۸ در مواردی که دفاتر مووون این آئین نامه توس مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار
مؤدی از دسترس مؤدی خارج شود و صاح دفاتر از تاریخ وقون این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و
عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد
کرد.
-۹ تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسی از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد س ا یر اش خاص
از تاریخ شرون فعالیت تا دو ماه مراز خواهد بود.
-۱۱ اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری مورد عمل، خلاصه عملیات شعبه یا شع
خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، زاقل سالی یکبار )تا قبل از بستن حسابها( ودر غیر این صورت
عملیات هر ماه را تا ذایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.
-۱۱ ثبت دفاتر ومن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و ذولی صورت نگرفته باشد، مراز
است.
-۱۲ ارائه دفاتر سفید و نانوی در حکم عد ارائه دفاتر محسوب می شود.
-۱۳ مؤدیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارب اقدا و در صورت درخواست
اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارب بصورت ماشینی، ا لاعات باید به همان
قالبی )فرمتی( که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود.
ب – صاحبان مشاغلی که در گروه دو قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارب مربوط به معاملات خ ود
از قبیل اسناد درآمدی فروش کاز یا ارائه خ دمات و س ایر درآم دها و اس ناد خری د ک از، خ د مات و دارای ی و س ایر اس ناد
هزینه های انرا شده را به تفکیک و به ترتی تاریخ وقون هر یک از رویدادهای مالی نگه دار ی و ص ورت درآم د و هزین ه
خود را ماهانه به شرح فر ذیوست ) ۶( بر اساس آن تنظیم نمایند.
پ – صاحبان مشاغلی که در گروه سو قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارب مربوط به معاملات خ ود
از قبیل اسناد درآمدی فروش کاز یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کاز و خدمات و سایر اسناد هزینه های انرا
شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سازنه خود را به شرح فر ذیوست ) ۲( بر اساس آن تنظیم نمایند.
ت – مؤدیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی )مکانیزه- الکترونیکی( ثبت و نگهداری می نماین د )ب ه اس تثنای
مودیان گروه اول(، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارب حساب به صورت ماشینی یا دس تی
الزامی است.
صفحه ۷
فصل ششم – تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش )صندوق ماشینی )مکانیزه( فروش( استفاده می نمایند:
ماده ۷-صاحبان مشاغلی که نسبت به نص و استفاده از سامانه صندوف فروش )صندوف ماشینی )مکانیزه( فروش( اقدا
می نمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرایی مووون تبصره ۲ ماده ۶۱۳ قانون در نگهداری و ارائه ا لاعات مربوط، تکلیفی
برای نگهداری دفاتر مووون این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی باشند.
فصل هفتم: صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن
ماده ۸- مودیان مووون این آیین نامه باید در موارد فروش کاز و یا ارائه خدمات صورتحساب نون اول یا نون دو حس
مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند:
-۶ صورتحساب نون اول باید دارای شماره سریال چاذی یا ماشینی حس مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده ا لاعات هویتی
شامل نا ، نا خانوادگی یا نا شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد ذستی فروشنده و خریدار و مشخصات کاز
یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
تبصره: در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد.
-۲ صورتحساب نون دو که صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش )صندوف ماشینی )مکانیزه( فروش( صادره
می شود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در بر گیرنده ا لاعات هویتی شامل نا ، نا خانوادگی یا نا شخص
حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد ذستی فروشنده و مشخصات کاز یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
در مورد بندهای ۶ و ۲ فوف تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی
است.
فصل هشتم – سایر مقررات
ماده ۵- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی )مکانیزه- الکترونیکی( به دستی و بالعک ی س ال مالی اتی
یا دوره مالی حس مورد مراز نخواهد بود.
ماده ۳۱ – هر یک از دفاتر مزبور می تواند به صورت ماشینی )مکانیزه الکترونیکی( و دستی نگه داری ش ود و مؤدی انی ک ه از
هر یک از روشهای فوف استفاده می نمایند مکلّف به رعایت الزامات مربوط بق این آیین نامه در هر یک از روشهای م ذکور
حس مورد می باشند.
ماده ۳۳ – سازمان می تواند تما یا برخی از مودیان مووون این آیین نامه را بق اعلا کتبی به مؤدی ذیرب ح داکثر ت ا ش ش
ماه ذ از ذایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حس ابداری ب ه ص ورت ماش ینی
)مکانیزه- الکترونیکی( مکلف نماید.
ماده ۳۲ – اشخاصی که دفاتر واسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی )مکانیزه- الکترونیکی( نگهداری می نمایند
مکلفند حس درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیرب ، هنگا رسیدگی ومن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نر افزار مالی و
حسابداری مربوط، رمز دسترسی زز به ا لاعات نر افزار را ارائه نمایند، در غیر اینصورت در حکم عد تسلیم دفاتر
خواهد بود.
صفحه ۸
ماده ۳۱ – مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی )مکانیزه-الکترونیکی( استفاده می نمایند مکلفندحس درخواس ت
کتبی ماموران مالیاتی ذیرب ، ا لاعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده، به ماموران یادشده ارائه نمایند.
ماده ۳۴ – مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده می نمایند مکلف اند حس درخواست کتبی ماموران مالی اتی
ذیرب دفاتر و اسناد و مدارب را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی یادشده ارائه نمایند.
فصل نهم: نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک
ماده ۳۹ – دفاتر، ص ورت درآم د و هزین ه ماهان ه، خلاص ه درآم د و هزین ه س ازنه و اس ناد و م دارب حس م ورد ب ا
درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دف اتر و
یا اسناد و مدارب )محل اقامتگاه قانونی مؤدی و یا محلی که قبلاً بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اع لا ش ده
است و یا محل اداره امور مالیاتی حس مورد با توجه به نون حسابرسی مالیاتی( تحویل و توس اداره ام ور مالی اتی
صورت مرل می گردد.
فصل دهم: موارد رد دفاتر
ماده ۳۶ – تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موج رد دفاتر می باشد:
-۶ در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیرب به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
-۲ عد ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
-۶ تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از ۶۰ روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مراز مندرج در این آئین نامه.
-۴ عد ثبت عملیات شعبه یا شع در دفاتر مرکز بق مقررات این آئین نامه.
-۰ در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن مووون مورد تائید بازترین مسئول
اداره امور مالیاتی ذیرب قرار نگیرد.
-۱ عد تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با ا لاعات موجود در سیستم های ماشینی )مکانیزه – الکترونیکی(، در مورد اشخاصی که از
سیستم های مذکور استفاده می نمایند.
-۷ جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه.
-۸ عد ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانوی .
-۳ تغییر نر افزار حسابداری مورد استفاده در ی سال مالیاتی بدون ا لان قبلی اداره امور مالیاتی ذی رب .
-۶۵ تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی )مکانیزه- الکترونیکی( به دستی و بالعک ی سال مالیاتی یا
دوره مالی.
-۶۶ تحریر دفاتر به غیر از ذول رایج کشور و زبان فارسی.
-۶۲ حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.
صفحه ۹
تبصره – در مورد بند ۸ این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موج رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن
ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هرماه به شر ی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خ بسته شود،
به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.
۶۶۸۵ (، درصورتی که با /۶۶/ ماده ۳۷ – هیات سه نفری حسابرسان مووون بند ۶ ماده ۳۷ قانون مالیات های مستقیم )اصلاحیه مورخ ۲۷
توجه به دزیل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره
امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر
قبولی دفاتر و اسناد و مدارب اعلا نمایند.
تبصره-در اجرای مقررات تبصره ماده ۳۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال )عملکرد سال ۶۶۳۰ لغایت ۶۶۳۷ ( و صرفاً در ادارات
امور مالیاتی که رح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.
۶۶۳۴ به ذیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و ۶۷ /۴/ این آئین نامه در اجرای ماده ۳۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶
۶۶۳۰ زز ازجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی /۶/ ماده و ۶۵ تبصره به تصوی و مقررات آن از ۶
۶۶۳۰ به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی /۶/ منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۶
مرری می باشد.
صفحه ۱۰
صفحه ۱۱
صفحه۱۲

منبع سایت سازمان امور مالیاتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *