آخرین اخبار : 

آیین نامه اجرایی مربوط به دفاتر (بخشنامه پلمپ دفاتر سال ۱۳۹۵ )

ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ۱۳۹۴/۴/۳۱ بخشنامه مربوط به دفاتر